Expertisecentra Langdurige Zorg

Expertisecentra Langdurige Zorg

Het ministerie van VWS heeft na onderzoek door KPMG (mei 2019) vastgesteld dat voor een aantal Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC) doelgroepen specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen.

Het gaat om cliënten met een langdurige zorgvraag die specifieke kennis vergt om de kwaliteit van de zorg te borgen. In Nederland zijn ongeveer 1500 cliënten met het Syndroom van Korsakov. Uit het onderzoek is gebleken dat deze qua omvang beperkte groep gespecialiseerde zorg nodig heeft.

Deze hoog complexe zorg vraagt om samenwerking tussen verschillende disciplines. Denk aan specialisten, deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en deskundigen op het gebied van verpleging en verzorging. Zij werken samen om te zorgen voor een integrale benadering van de somatische, psychische/psychiatrische en gedrags- en/of sociale problematiek die deze doelgroep kenmerkt. Ook is een passende fysieke omgeving en soms ook zeer intensieve begeleiding nodig. Vanwege schaalvoordelen en de opbouw van expertise is het belangrijk dat alle benodigde disciplines voor deze doelgroep, zoals behandelaren en begeleiders voor dagbesteding, onder één dak te vinden zijn.

De gespecialiseerde zorg die deze doelgroep ontvangt, wordt geleverd in een (onderdeel van een) instelling die hierin is gespecialiseerd: een zogenoemd expertisecentrum. Dat kan een regionaal expertisecentrum (REC) of doelgroep expertisecentrum (DEC) zijn. De cliënten verblijven in deze expertisecentra op een plaats inclusief behandeling en hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Ook is het de taak van deze expertisecentra om zo veel mogelijk kennis en expertise over deze gespecialiseerde zorg te delen. De expertisecentra zullen eveneens hun kennis verspreiden door ‘outreachende zorg’ en consultatie aan cliënten die buiten het REC of DEC verblijven.

Voor de totstandkoming en verdere ontwikkeling van deze expertisezorg en de hiervoor benodigde kennisinfrastructuur is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) ingesteld. Deze commissie heeft voor de gespecialiseerde zorg van het Syndroom van Korsakov een passend zorglandschap met expertisecentra vastgesteld die per 1 januari 2022 (mits is voldaan aan de gestelde commissiecriteria) de gespecialiseerde zorg gaan bieden.

Hieronder is een overzicht van de expertisecentra opgenomen.