Zorgprofiel cliënten met syndroom van Korsakov

 De cliënten hebben op grond van de chronische aandoening Syndroom van Korsakov intensieve begeleiding en behandeling nodig in combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

Over cliënten 

De cliënten functioneren sociaal nauwelijks zelfstandig en zijn intensief begeleidingsbehoeftig, vanwege de combinatie van ernstige neuro-psychiatrische, cognitieve en intersociale stoornissen. Ook is er vaak sprake van comorbiditeit op het gebied van somatische aandoeningen zoals carcinomen, hart/vaat problemen en ernstige COPD.

Hierdoor kunnen cliënten niet of nauwelijks zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven, communiceren, zelfstandig besluiten nemen, complexe taken initiëren en regie voeren over hun eigen leven.

Begeleiding rondom redzaamheid

Daarvoor hebben zij ten aanzien van hun sociale redzaamheid volledige en intensieve begeleiding nodig en is overname van taken is noodzakelijk. Er bestaat een sterke behoefte aan het bieden van dagstructurering. De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht en richt zich op structuur bieden, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag met vaste leefregels. 
Er is een sterke beperking op uitvoerend functioneren (organisatie en planningsvermogen) in combinatie met een zeer beperkt inlevingsvermogen (sociale cognitie is zeer beperkt) waardoor zelfstandig sociaal contact gestoord verloopt wat kan leiden tot agressiviteit in sociaal contact.

Hulp rondom psychosociale/cognitieve functies

De cliënten hebben ten aanzien van de psychosociale/cognitieve functies continu hulp, toezicht, sturing en begeleiding nodig, omdat er sprake is van meerdere beperkingen tegelijk. Voornamelijk manifesteren de beperkingen zich op het gebied van het geheugen, uitvoerend functioneren, organisatie en begrip van informatie, zelfinzicht, sociale intelligentie, starten en stoppen van bepaald gedrag (inhibitie en apathie). De cliënten hebben hierdoor permanent structuur, veiligheid en bescherming en begeleiding nodig. 

Intensieve begeleiding voor ADL

De cliënten hebben ten aanzien van ADL intensieve begeleiding nodig waarbij er vanuit de cliënt niet kan worden aangeven welke ADL ondersteuningsbehoefte, door een ernstige beperking van het zelfinzicht en zelfoverschatting in combinatie met fantastische confabulatie met amnesie. Intensieve begeleiding bij gebruikmakend van de empathisch-directieve benadering is intensiever dan het overnemen van de ADL taken.  Door de veel voorkomende combinatie met ernstige lichamelijke aandoeningen (carcinomen, hart/vaat aandoeningen en COPD) kan ADL ook waar nodig geheel of gedeeltelijk overgenomen moeten worden.

Ondersteuning voor mobiliteit

De cliënten hebben ten aanzien van mobiliteit binnenshuis hulp en/of ondersteuning nodig. Ten aanzien van mobiliteit buitenshuis is overname van zorg nodig (er is een begeleider nodig). Dit door de sterk gestoorde oriëntatie en navigatie in plaats (en tijd).

Verpleging

Verpleging is nodig op het gebied van observatie, signalering en verzorging ten gevolge van de somatische en ook sociale en gedragsstoornissen. Hierop worden in afstemming met het multidisciplinaire team de noodzakelijke verpleegkundige interventies uitgevoerd. De cliënten vragen van de verpleging continu grote alertheid omdat het actief inroepen van hulp en het adequaat reageren op bijvoorbeeld pijnprikkels niet normaal verloopt. Ook is er bij deze cliënten is sprake van verschillende vormen van intensieve gedragsproblematiek, waardoor in situaties continu hulp, toezicht of sturing nodig is. De aard van de gedragsproblematiek die de continu aandacht van de verpleging vereisen zijn agitatie, agressie, emotionele labiliteit, gestoorde stemmingswisselingen, ontremming, apathie en inhibitie. Dit kan zich op allerlei wijze uiten, bijvoorbeeld geagiteerd en verbaal agressief, lichamelijk agressief, impulsief, afwisselend met apathisch en reactief gedrag. Hierbij is continu behoefte aan hulp, toezicht of sturing. Het corrigeren en activeren van gedrag is moeilijk doordat cliënten niet of een zeer beperkt inzicht hebben in de eigen beperkingen en ziekte/aandoening. Cliënten hebben geen of weinig inzicht in hun eigen aandeel bij interactieproblemen Ze kunnen daardoor in een groep als niet sociaal en onvoorspelbaar gedrag vertonen.

Doel van de begeleiding

De aard van het begeleidingsdoel heeft meestal betrekking op stabilisatie, begeleiding bij geleidelijke achteruitgang. De cliënten hebben een structurele behoefte aan zorg en begeleiding, op meerdere momenten per dag. Het beperkingenbeeld van deze cliënten verandert vaak langzaam.

De dominante grondslag voor dit cliëntprofiel is V&V of GGZ o.b.v. de vaststelling Syndroom van Korsakov met ernstige regieproblematiek en co-morbiditeit op neuropsychiatrisch en/of somatisch gebied.