Missie & visie

Het Korsakov Kenniscentrum heeft als missie om kennis over het syndroom van Korsakov te ontwikkelen en te delen met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen. 

Visie

Het Korsakov Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in de breedste zin van het woord voor cliënten met het syndroom van Korsakov. Deze ontwikkeling wordt op wetenschappelijk niveau en praktisch niveau gestimuleerd en uitgedragen. We streven ernaar om maximaal draagvlak voor de ontwikkelde kennis te krijgen binnen de groep van deskundigen in Nederland. Ons doel is het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met Korsakov die in verpleeghuizen, ggz-instellingen, instellingen voor beschermd wonen of thuis wonen. Daarbij richten we ons op het vergroten van de maatschappelijke bekendheid en het terugdringen van het syndroom van Korsakov. 

Uitgangspunten

Het Korsakov Kenniscentrum is een netwerkorganisatie en werkt vanuit de kracht van het lerende netwerk. Dit betekent dat we volgende uitgangspunten centraal stellen:

  • Verbindend: samen werken vanuit het netwerk, voor het netwerk, voor de doelgroep;
  • Relevant: netwerk waar expertise en kennis wordt uitgewisseld, continu doorontwikkeld en geborgd, en waar wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd op basis van de vraag van zorgprofessionals uit het veld en gesignaleerde cliëntbehoeften;
  • Kwaliteit: stimuleren van de gezamenlijke ontwikkeling van effectief bewezen behandel- en begeleidingsmethoden (zorgstandaarden, zorgprogramma’s) op basis van bewezen effectiviteit zoals ervaringsdeskundigheid en best practices. Het opleiden van zorgprofessionals en het verspreiden van kennis en expertise binnen het netwerk en door de keten heen op kwalitatief hoogwaardige wijze.

In ons strategisch meerjarenplan 2023-2027 lees je op welke manier wij aan onze missie en visie invulling geven samen met onze leden.