Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vereniging Korsakov Kenniscentrum

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 a. KKC: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vereniging Korsakov Kenniscentrum gevestigd aan de Slinge 901 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24426134;
 b. klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met KKC een overeenkomst aangaat;
 c. overeenkomst: de overeenkomst tussen KKC en de klant;
 d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met KKC de overeenkomst is aangegaan;
 e. training: de training aan een groep deelnemers die door KKC wordt gegeven;
 f. bijeenkomst:de bijeenkomst die georganiseerd wordt door het KKC.
 g. medewerker: de natuurlijke persoon die namens KKC de overeenkomst uitvoert;
 h. aanvangsdatum: de overeengekomen datum waarop de training start;
 i. website: de website www.korsakovkenniscentrum.nl die door KKC wordt beheerd;
 j. boek: het boek dat door KKC wordt verkocht;
 k. koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de klant een boek van KKC koopt.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KKC en de klant.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KKC voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door KKC vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien KKC niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KKC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. KKC heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerktreding.

Artikel 3. Offertes

3.1. Offertes van KKC hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan KKC opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop KKC haar offerte baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van KKC binden KKC niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst tot het geven van een training komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan KKC heeft geretourneerd.
4.2. De overeenkomst voor de licentie voor het gebruik van de E-learning komt tot stand nadat de klant via de e-mail of telefonisch de bestelling bij KKC heeft geplaatst. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de vergoeding voor de E-learning is betaald, stuurt KKC de klant een e-mail met daarin een link waarmee de klant toegang kan krijgen tot de E-learning.
4.3. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het boek via de e-mail, telefonisch of via de website bij KKC besteld heeft.
4.4. De overeenkomst tot deelname aan een bijeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich heeft ingeschreven voor de bijeenkomst via de website. Voor bepaalde bijeenkomsten kunnen alleen leden van KKC zich inschrijven.
4.5. Onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt KKC de klant een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5. Annulering bijeenkomst en vervanging

5.1. De annuleringsvoorwaarden voor de deelname aan een bijeenkomst kunnen per bijeenkomst verschillen. De annuleringsvoorwaarden worden duidelijk bij de inschrijving via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
5.2. In geval van verhindering van een deelnemer, is de klant tot de aanvang van de bijeenkomst gerechtigd een vervanger aan te melden via info@korsakovkenniscentrum.nl.

Artikel 6. Annulering training en vervanging

6.1. Indien de klant de training annuleert, dan is de klant annuleringskosten aan KKC verschuldigd. De annuleringskosten bedragen:
 a. bij annulering langer dan 6 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de overeengekomen prijs;
 b. bij annulering 6 weken of korter voor de aanvangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
6.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
6.3. Als de klant of een door de klant aangewezen deelnemer na het begin van de training stopt of niet langer aan de training deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.
6.4. In geval van verhindering van een deelnemer, is de klant tot de aanvang van de training gerechtigd een vervanger aan te melden via info@korsakovkenniscentrum.nl.
6.5. Annuleren of het verschuiven naar een andere datum is alleen mogelijk in overleg met de medewerker en KKC.
6.6. Restituatie van de factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen.

Artikel 7. Uitvoering van de training door KKC

7.1. KKC streeft ernaar om een geplande training te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde training echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal KKC indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende training, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien KKC niet in staat is een vervangende training aan te bieden, dan heeft de klant recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde factuur.
7.2. Voor zover KKC voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemers, respectievelijk de klant, is KKC uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 8. Herroepingsrecht koop van een boek

8.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant het boek heeft ontvangen.
8.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het boek. De klant zal het boek slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het boek wenst te behouden.
8.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het boek aan KKC kenbaar te maken.
8.4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het boek binnen 14 dagen naar KKC terug te sturen, mits onbeschadigd, onveranderd en zonder gebruikssporen.
8.5. De klant kan ook, zonder eerst KKC ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het boek binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 terugsturen naar KKC. In een dergelijk geval dient de klant een verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
8.6. Indien de klant op elektronische wijze aan KKC kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt KKC na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
8.7. Is het geretourneerde boek beschadigd of bevat het boek gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat KKC overeenkomstig artikel 8.10 aan de klant terugbetaalt.
8.8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het boek voor rekening van de klant.
8.9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het boek tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant.
8.10. KKC zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en KKC het boek retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 9. Prijzen en tarieven

9.1. De vermelde prijzen voor de boeken zijn inclusief verzendkosten.
9.2. KKC heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 10. Leveringstermijn

10.1. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
10.2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van KKC ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15.2 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11. Uitvoering van de overeenkomst

11.1. KKC heeft het recht, zonder de klant daarvan in kennis te stellen, de overeenkomst deels of geheel door een derde te laten uitvoeren.
11.2. KKC bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 12. Verplichtingen van de klant

12.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan KKC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan KKC worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
12.2. De klant vrijwaart KKC tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n), die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en KKC samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van KKC.
12.3. Indien door de medewerker in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten.
12.4. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het KKC onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
12.5. De klant is gehouden KKC onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 13. Training

13.1. De klant heeft bij het aangaan van de overeenkomst tot het geven van een training de verplichting om de correcte en volledige naam van de deelnemers aan de training zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs aan het KKC te verstrekken. De trainer neemt de personaliaformulieren mee waarop de gegevens ingevuld kunnen worden.
13.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een training tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
13.3. De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van KKC.
13.4. KKC is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van KKC op vergoeding van eventuele schade.
13.5. Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.
13.6. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van KKC toestemming heeft gekregen.
13.7. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 14. Betaling

14.1. Betaling voor het boek kan via iDEAL of door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van KKC. De volledige prijs van de bestelling dient vooraf te worden voldaan. Dat de klant volledig vooruit dient te betalen wordt expliciet met de klant afgesproken. Nadat de betaling is ontvangen, stuurt KKC het boek op naar de klant.
14.2. De klant kan de licentie voor de E-learning via iDEAL betalen of door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van het KKC.
14.3. Betaling voor deelname aan een bijeenkomst kan via iDEAL of door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van KKC. De aanmelding is definitief zodra KCC de betaling heeft ontvangen.
14.4. De klant dient de factuur voor de training te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
14.5. KKC heeft het recht deelname van de klant dan wel door de klant aangewezen deelnemers aan een training te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant niet tijdig heeft betaald.
14.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een particulier is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een rechtspersoon worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een particulierworden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
14.7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van KKC en de verplichtingen van de klant jegens KKC, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15. Overmacht

15.1. KKC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.
15.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen.

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

16.1. KKC is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens KKC niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.2. Voorts is KKC bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3. KKC is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan worden alle uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van ontbinding door KKC aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van KKC de schade van de klant te vorderen die KKC door de ontbinding lijdt.
16.5. Bij een open inschrijving van een training geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 17. Klachten

17.1. Indien er een klacht is over één van de producten/diensten van KKC, dan wordt de klant verzocht deze zo spoedig mogelijk via info@korsakovkenniscentrum.nl te melden.
Het KKC zal in een persoonlijk gesprek met de klager voorstellen en met een uiterste inspanning trachten tot een oplossing te komen die voor beide partijen naar tevredenheid is. Hierbij zal het KKC altijd een lerende en ontvankelijke opstelling aannemen.

Schriftelijk klacht: Indien het probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan is het mogelijk om binnen twaalf maanden vanaf het moment dat de klacht ontstaat een formele klacht schriftelijk in te dienen aan:
Vereniging Korsakov Kenniscentrum
Bestuur
Slinge 901
3086 EZ Rotterdam

17.2. Het bestuur van het KKC zal binnen 14 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht aan de klant sturen waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. Het bestuur van het KKC zal intern nadere informatie inwinnen bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor de zaak. Het bestuur zal vervolgens alle informatie beoordelen en de argumenten van beide kanten afwegen. Vervolgens zal het bestuur (als er een materieel of financieel belang) is, in contact treden met de klager en de betreffende medewerker(s). Op basis van beoordeling van de klacht wordt de betreffende klant schriftelijk geïnformeerd over het standpunt en de onderliggende argumenten alsook de voorgestelde oplossing van de klacht.
17.3. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
17.4. KKC draagt zorg voor een correcte registratie van klacht in de klachtenadministratie. Hierin staan de volgende gegevens
 a. naam, adres en woonplaats;
 b. de klacht;
 c. een nadere omschrijving van de klacht;
 d. de datum van indiening van de klacht;
 e. de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop de klacht betrekking heeft, behandelt of beheert;
 f. de training of overige dienst waarop de klacht betrekking heeft;
 g. de gevoerde correspondentie over de klacht;
 e. de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld);
 f. de datum en wijze van afhandeling van de klacht en de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond).

17.5. De administratie van de klacht wordt bewaard tot 2 jaar na afhandeling. De klant kan tijdens de behandeling van zijn klacht, maar ook daarna, zijn gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.
17.6. Als de klacht ongegrond wordt verklaard en de klant het daar niet mee eens is of als de klant het oneens is met de voorgestelde oplossing, dan kan de klant een beroep doen op een onafhankelijke derde. De heer Peter Verheijden, (Meester in de Rechten) of zijn vervanger werkzaam bij Leeman Verheijden Huntjes Advocaten te Rotterdam, Westerstraat 42, 3016 DH Rotterdam (010-2092777) treedt op als onafhankelijke derde in het afhandelen van de klacht.
17.7. Er wordt in de regel binnen 8 weken na ontvangst van het bezwaar een besluit genomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de klant hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt de klant geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. De uitspraak van deze onafhankelijk derde is bindend voor beide partijen.
17.8. Bovenstaande procedure sluit niet uit dat de klant zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KKC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en KKC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KKC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Privacy

19.1. KKC verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door KKC kan de klant het privacy beleid van KKC raadplegen dat op de website staat..

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring

20.1. KKC kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15.2;
 b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
20.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. KKC is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart KKC tegen alle aanspraken ter zake.
20.3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. KKC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of tijdens het verblijf op de locatie waar de training wordt gegeven, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van KKC die niet kan worden uitgesloten.
20.4. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en KKC gezamenlijk doorbrengen als daarna.
20.5. KKC is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
20.6. KKC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant of de deelnemer op de locatie waar KKC werkzaamheden uitvoert.
20.7. KKC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidskosten, reputatieschade, opgelegde boetes, vertragingsschade en schade door bedrijfsstagnatie.
20.8. Indien KKC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KKC beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van KKC gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van KKC beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van KKC.
20.10. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van KKC. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
20.11. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KKC gehouden is dan wel indien de klant onrechtmatig jegens KKC handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KKC daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 21. Intellectuele eigendomsrecht

21.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door KKC geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, online (les)materiaal, tekeningen, oefeningen, afbeeldingen, teksten, E-learning, etc., berusten bij KKC of bij haar licentiegever en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant of de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van KKC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
21.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door KKC blijven, ook indien deze in opdracht van de klant zijn ontwikkeld, bij KKC berusten.
21.3. Het is zonder voorafgaande toestemming van KKC niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en KKC is Nederlands recht van toepassing
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en KKCzullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van KKC is gelegen. De klant zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat KKC schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.