Feestelijke overhandiging van de Kennisagenda Korsakov 2024-2028

Feestelijke overhandiging van de Kennisagenda Korsakov 2024-2028

De nieuwe Kennisagenda Korsakov voor de periode 2024-2028 is op 17 juni feestelijk overhandigd door Hendrik Jan van den Berg, voorzitter Korsakov Kenniscentrum aan Martijn da Costa, Clusterhoofd Gehandicapten en Chronisch Zieken bij ZonMw en Anno Pomp, coördinator strategie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS. Met de nieuwe Kennisagenda Korsakov 2024-2028 zetten we een belangrijke stap in de richting van betere zorg voor mensen met Korsakov.

Wat is de Kennisagenda Korsakov?
De Kennisagenda Korsakov speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de zorg en behandeling voor mensen met het syndroom van Korsakov. 

De praktijk van de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov kenmerkt zich door een grote diversiteit aan en hoge complexiteit van zorg- en ondersteuningsvragen. Dit terwijl de doelgroep laag in volume is binnen de langdurige zorg. Deze specialistische zorg maakt dat onderzoek noodzakelijk is om de kennisbasis in de zorgpraktijk verder te versterken. Daarmee draagt de Kennisagenda bij aan verantwoorde en passende zorg voor deze doelgroep.

De agenda is een update van de Kennisagenda 2019-2023 en richt zich op de nieuwste kennisvragen uit de praktijk.

Ontwikkeling van de Kennisagenda
De nieuwe Kennisagenda is ontwikkeld door het Korsakov Kenniscentrum. In 2023 is gestart met een evaluatie van de Kennisagenda uit 2019. Met de aanbevelingen uit de evaluatie is gestart met een uitgebreide inventarisatie van kennishiaten in de praktijk. Aan de inventarisatie van kennisvragen hebben veel verschillende zorgdisciplines, zorgbegeleiders, en behandelaren deelgenomen. Zorgprofessionals kregen een vragenlijst voorgelegd met vragen zoals: Waar loop je in de praktijk tegenaan bij de zorg voor mensen met Korsakov? En welke nieuwe kennis is nodig om de zorg te verbeteren?

Daarnaast werden diepte interviews gehouden met de landelijke cliëntenorganisatie, kennisinstituten en experts betrokken bij de zorg en behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. Ook zijn adviezen uit eerdere onderzoeken meegenomen. Tijdens bijeenkomsten is gewerkt aan de ontdubbeling, prioritering en thematisering van de kennisvragen.

Citaat Hendrik Jan van den Berg, voorzitter bestuur Korsakov Kenniscentrum: “Onderzoek is essentieel voor effectieve en passende zorg. De kracht van de Kennisagenda is dat het aansluit op kennisvragen uit de zorgpraktijk. Hierdoor is er een sterke behoefte uit de praktijk om de resultaten uit onderzoek direct te implementeren.”

Financiering onderzoeken en toekomst
Voor de uitvoering van de gewenste onderzoeken zijn financiële middelen nodig. Het Korsakov Kenniscentrum voert hierover gesprekken met subsidiegevers zoals ZonMw, particuliere fondsen en zorgverzekeraars. In de komende maanden zal de Kennisagenda verder worden toegelicht aan verschillende financiers van zorgonderzoek. Het doel is om antwoorden te krijgen op de kennisvragen die de zorgpraktijk ons stelt. Onderzoek is van vitaal belang om de zorg aan mensen met Korsakov effectief en efficiënt te maken, afgestemd op de unieke behoeften van elke cliënt.   

Martijn da Costa, clusterhoofd Gehandicapten en Chronisch Zieken bij ZonMw, is blij met de onderzoeksagenda, waarin het belang van onderzoek wordt onderstreept: "Onderzoek naar de zorg voor mensen met Korsakov is op meerdere manieren van belang. Het draagt niet alleen bij aan effectievere zorg die goed aansluit bij de behoeften van mensen, maar zorgt ook voor meer samenwerking op het gebied van zorg en behandeling. En dat is bij zo’n complexe aandoening als Korsakov alleen maar winst. Ik kijk uit naar de kennisagenda’s van de andere netwerken die vanuit het ZonMw-programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen gefinancierd worden. In de tussentijd zullen we samen met het Korsakov Kenniscentrum kijken welke financieringsmogelijkheden ZonMw heeft voor onderzoek naar de thema’s uit de kennisagenda."

Uitvoering en voortgang
De uitvoering en voortgang van de implementatie van de Kennisagenda zal regelmatig worden ondersteund, bewaakt en geëvalueerd door het Korsakov Kenniscentrum en de Wetenschapsraad.

Download de Kennisagenda 2024-2028 

Collage overhandiging Kennisagenda 2024-2028

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief