Zorgstandaard Korsakov: handvatten voor regionale implementatie

Zorgstandaard Korsakov: handvatten voor regionale implementatie

Korsakov Kenniscentrum werkt aan de zorgstandaard Korsakov. De zorgstandaard is bedoeld om op hoofdlijnen richting te geven aan wat goede zorg is voor mensen met Korsakov. Het geeft handvatten aan cliënten, hun naasten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders. Zo weet iedereen wat ze mogen verwachten van wonen met zorg en begeleiding en behandeling. Dat kennis en kunde nu bijeen worden gebracht in een zorgstandaard is een mijlpaal voor de Korsakovzorg.  

Een belangrijke basis voor de zorgstandaard is het landelijke onderzoek naar de ervaringen en knelpunten van cliënten en naasten tijdens de cliëntenreis en in de zorg van de persoon met Korsakov. 

Erik Oudman, Gz-psycholoog en onderzoeker bij Doelgroep expertisecentrum Slingedael: "Het ontwikkelen van kennis en kunde is pas de laatste vijftien jaar in een snelle ontwikkeling gekomen". Al deze kennis uit onderzoek is nu bijeen bijeengebracht om handvatten te kunnen geven aan zorgprofessionals in het geven van goede zorg aan deze specifieke doelgroep.  In twee groepen van experts uit de verslavingszorg, GGZ en V&V zorg zijn de belangrijke knelpunten voor cliënten en zorgverleners vertaald naar aanbevelingen voor de zorgpraktijk op basis van de ervaringen en adviezen van cliënten, naasten en zorgverleners. De aanbevelingen zijn onderbouwd met kennis vanuit onderzoek en naar goede voorbeelden uit de huidige zorgpraktijk die bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met Korsakov. 

Parallel aan de bijeenkomsten met experts is ook gesproken met de cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat om zienswijzen en ervaringen over de zorg op te halen en aanbevelingen te toetsen. 

Profijt van de zorgstandaard Korsakov 
Behandelaren, zorgverleners en begeleiders maar ook cliënten door de hele zorgketen hebben met de zorgstandaard een beter beeld van wat verwacht mag worden van de zorg en behandeling aan mensen met Korsakov. Erik Oudman: “Als bijvoorbeeld iemand opgenomen wordt bij de spoedeisende hulp, na een val, staat er handvatten in de zorgstandaard hoe je deze cliënt met het vermoeden op de voorfase van Korsakov kunt herkennen en wat een volgende stap is voor een cliënt in de zorg en behandeling zodat de gevolgschade zo beperkt mogelijk blijft. Dit biedt een goed handelingsperspectief voor de behandelaar en voor de cliënt die weet dat de vroeg signalering goed is geregeld in de spoedeisende zorg.”  

Het maken van een gedragen zorgstandaard vergt tijd. Cynthia Vogeler, directeur van Korsakov Kenniscentrum: “Er is veel inbreng geleverd vanuit onderzoeken, ervaringen uit de praktijk en goede voorbeelden op de knelpunten die er zijn in de cliëntenreis voor mensen met Korsakov. De betrokkenheid van cliënten is hier zeer belangrijk. Het gaat hierbij om ervaringen van cliënten en naasten vanuit het onderzoek als ook opgehaalde ervaringen uit de zorgpraktijk en de ingebrachte zienswijzen en ervaringen vanuit de landelijke cliëntenorganisatie. In dit jaar willen we in gesprek met de beroepsverenigingen over de conceptversie van de zorgstandaard en deze voorleggen voor commentaar.”  

Voorbereiden van implementatie 
Terwijl er hard wordt gewerkt aan de zorgstandaard zijn de expertisecentra in het land al bezig met het voorbereiden van de implementatie. “Er zijn veertien erkende expertisecentra Korsakov in het land die samen met elkaar de implementatie van de zorgstandaard voorbereiden”, zegt Cynthia, “Hiermee zijn er koplopers die mede vormgeven aan het verspreiden, delen en informeren over de zorgstandaard en het vormgeven aan de aanbevelingen in de praktijk.” 

Mensen met Korsakov hebben zorgvragen die vragen om een interdisciplinaire zorgaanpak van meerdere zorgverleners door de cliëntenreis heen. Dit maakt dat we de zorgstandaard breed in de zorg willen laten landen en dat het voor iedere zorgverlener handvatten biedt. Voor de implementatie maken we gebruik van de LVHC-kennisinfrastructuur Korsakovzorg. De koplopers in de regio’s kunnen informeren en adviseren ten aanzien van de zorgstandaard. Op basis van de zorgstandaard kan een regionaal zorgprogramma worden ontwikkeld zodat personen met Korsakov in elke regio de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.” 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief