Eerste landelijke Sportdag Korsakov heeft positief effect

Eerste landelijke Sportdag Korsakov heeft positief effect

Sporten draagt bij aan het welbevinden van mensen met Korsakov. Ze doen actiever en enthousiaster mee met activiteiten, vertellen er meer over en interacteren bovendien beter met andere mensen. Dat is de uitkomst van een evaluatiemeting die werd gedaan vlak voor, tijdens en een week na de eerste landelijke sportdag voor mensen met Korsakov. De sportdag is mogelijk gemaakt door Meander Zorggroep en FNO-Klein Geluk.

Dr. Erik Oudman, senior onderzoeker en GZ-psycholoog bij Korsakovcentrum Slingedael, nam de meting voor zijn rekening en is blij met het onverwacht mooie resultaat. “Dat mensen blij worden van sport wisten we eigenlijk al, maar dat het positieve effect zo lang erna nog aantoonbaar aanwezig is, is verrassend.”

De meting

Voor de landelijke Korsakov sportdag 2022, georganiseerd vanuit het Korsakov Kenniscentrum, werd het Meetinstrument Waardering Landelijke Sportdag Korsakov ingevuld voor 73 deelnemende cliënten. Met het meetinstrument werd vergeleken hoe cliënten op een normale dag, op de sportdag en een week na de sportdag functioneerden. “We keken specifiek naar hoe cliënten meededen met activiteiten, enthousiasme lieten zien over activiteiten, spontaan vertelden over activiteiten, blijdschap lieten zien en interacteerden met anderen (cliënten en medewerkers)”, zegt Erik. Voor het meten werd de begeleiders van de cliënten gevraagd een inschatting te maken op een vijfpuntsschaal (variërend van helemaal niet tot helemaal wel).

De resultaten

Voorafgaan aan de sportdag scoorden cliënten “neutraal” tot “een beetje”. Binnen de groep was veel spreiding: sommige cliënten scoorden heel laag en anderen heel hoog. Op de sportdag zelf en een week erna scoorden de cliënten significant hoger: F(2,144) = 11.25, p<.0001. Ze deden meer mee met activiteiten, lieten meer enthousiasme en blijdschap zien, vertelden spontaan meer over activiteiten en interacteerden meer met anderen. Niet voor alle maten was het patroon hetzelfde (F(8, 576) = 3.817, p <.001). Voor de meeste maten nam de score af in de week na de sportdag, maar opvallend is dat hij hoger was dan bij de voormeting. Een uitzondering vormde het vertellen over activiteiten. Vertellen over activiteiten deden cliënten een week na de sportdag zelfs meer dan op de sportdag zelf. De verschillende scores zijn weergegeven in het figuur hieronder, waar te zien is dat cliënten op de dag van de sportdag veel meer actief gedrag lieten zien dan op een normale dag.

Conclusie

De sportdag heeft een positieve uitwerking op de cliënten. “Ze doen meer mee met activiteiten, zijn enthousiaster en blijer, vertellen meer over activiteiten en interacteren meer met anderen. Voor alle maten houdt dit effect aan tot een week na de sportdag, wat laat zien dat het niet alleen op de dag zelf een positief effect heeft. Specifiek het vertellen over activiteiten neemt nog toe een week na de sportdag.”

 

 

Subsidie FNO

De landelijke sportdag Korsakov is mede mogelijk gemaakt door FNO Klein Geluk. FNO Klein Geluk vergroot de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Het programma ondersteunt activiteiten die bijdragen aan eigen regie, sociale participatie of welbevinden. De behoefte van de mensen zelf staat altijd centraal.