Bekostiging zorg voor Korsakov-cliënt in expertisecentrum is rond

Bekostiging zorg voor Korsakov-cliënt in expertisecentrum is rond

De Regeling Langdurige zorg en de beleidsregel Nza gespecialiseerde zorg Wlz 2022 zijn gepubliceerd. Hiermee is de bekostiging van de gespecialiseerde zorg voor mensen met het Syndroom van Korsakov die aangewezen zijn op wonen, zorg en behandeling in een expertisecentrum per 1 januari 2022 een feit. In januari 2022 starten de expertisecentra met een visitatietraject waarin wordt beoordeeld of zij voldoen aan de door de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) gestelde kwaliteitscriteria voor expertisecentra.

Het ministerie van VWS heeft na onderzoek door KPMG (mei 2019) vastgesteld dat voor de Laag Volume Hoog Complexe (LVHC) doelgroep 'mensen met het Syndroom van Korsakov' specifieke kennis en kunde nodig zijn om de zorgkwaliteit nu en in de toekomst te borgen.

Het gaat om cliënten met een langdurige zorgvraag die specifieke kennis vergt om de kwaliteit van de zorg te borgen. In Nederland zijn ongeveer 1500 cliënten met het Syndroom van Korsakov binnen de langdurige zorg. Deze hoog complexe zorg vraagt om samenwerking tussen verschillende disciplines. Denk aan specialisten, paramedici, vak therapeuten, deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en deskundigen op het gebied van verpleging en verzorging. Zij werken samen om te zorgen voor een integrale benadering van de somatische, psychische/psychiatrische en gedrags- en/of sociale problematiek die deze doelgroep kenmerkt. Ook is een passende fysieke omgeving en soms ook zeer intensieve begeleiding nodig. Vanwege schaalvoordelen en de opbouw van expertise is het belangrijk dat alle benodigde disciplines voor deze doelgroep, zoals behandelaren en begeleiders voor dagbesteding, onder één dak te vinden zijn.

De minister van VWS heeft de NZa op 13 oktober 2020 gevraagd om de beleidsregels zo aan te passen dat voor tien LVHC-doelgroepen die in het KPMG-rapport zijn genoemd expertisecentra bekostigd kunnen worden via een meerzorgregeling. Voor de totstandkoming en verdere ontwikkeling van deze expertisezorg en de hiervoor benodigde kennisinfrastructuur is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) ingesteld. Die commissie adviseert over het zorglandschap en de zorginhoud van expertisezorg, waaronder kwaliteitscriteria voor deze gespecialiseerde zorg die zij op onafhankelijke wijze zorgvuldig toetst. Deze adviezen spelen een belangrijke rol in de keuzes bij de zorginkoop door Wlz-uitvoerder/zorgkantoor van expertisezorg.

De Regeling langdurige zorg is nu aangepast, zodat cliënten uit de doelgroep vanaf 1 januari 2022 in aanmerking kunnen komen voor gespecialiseerde zorg in verband met het Syndroom van Korsakov.

Deze beleidsregel geeft zorgkantoren en expertisecentra de ruimte om onderling afspraken te maken over de gespecialiseerde zorgverlening door expertisecentra. De bekostiging hiervan loopt via een regeling die lijkt op de groepsmeerzorgregeling zoals beschreven in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz.

Lees hier het document betreffende de Regeling Langdurige zorg

Lees hier het document betreffende de beleidsregel Nza gespecialiseerde zorg Wlz 2022