Impuls voor Kennisnetwerken gericht op specifieke doelgroepen

Vijf kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen zijn deze maand officieel van start gegaan. Ze maken deel uit van het nieuwe ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’. Dat wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd.

De kennisnetwerken willen bestaande samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar verbinden. Deze aanpak komt de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis ten goede. In navolging op de start van het nieuwe programma werden de aanvragen van vijf geselecteerde kennisnetwerken gehonoreerd. Die zijn vervolgens op 1 april formeel van start gegaan.

De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+), de ziekte van Huntington, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) en Multiple Sclerose (MS). Door middel van de impuls die de netwerken krijgen via ZonMw wordt binnen en tussen de kennisnetwerken het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis gestimuleerd. Met als doel de kennisinfrastructuur van de langdurige zorg voor deze specifieke doelgroepen te versterken.

Het gaat om de volgende kennisnetwerken:

Kennisnetwerk Korsakov
Het Kennisnetwerk Korsakov is een formeel samenwerkingsverband van 38 zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met Korsakov. De instellingen hebben de krachten gebundeld met als doel wetenschappelijk onderbouwde zorg aan te bieden op basis van kennisvragen en hiaten vanuit de zorgpraktijk. Het netwerk wil daarmee de zorg, begeleiding en behandeling optimaliseren om zo de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov te verbeteren.

NAH+ Kennisnetwerk
Het landelijk NAH+ kennisnetwerk fungeert als een spin in het web in de samenwerking van kennisinstituten, verschillende zorgorganisaties en relevante belanghebbenden. Door deze samenwerking wil het netwerk kennis genereren en verspreiden binnen en buiten het netwerk. Dit alles ten aanzien van goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten.

Huntington Kennisnet Nederland
Huntington Kennisnet Nederland is een samenwerking van zorgorganisaties, kennisinstituten en de patiëntenvereniging voor mensen met Huntington. Het netwerk werkt samen en deelt kennis opdat de patiënt en diens naasten optimaal functioneren en de best mogelijke kwaliteit van leven hebben, in elke fase van de ziekte. Het netwerk deelt zorginhoudelijke kennis en initieert en faciliteert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Het doel is om de onderbouwing van de geleverde zorg en behandeling verder te verbeteren.

Expertisecentrum SGLVG De Borg
Dit netwerk bestaat uit een samenwerking van vier instellingen die zorg leveren aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG). Deze instellingen vormen samen de stichting De Borg, die kennisontwikkeling, innovatie en de implementatie daarvan en kennisdeling beoogt. De zorg, en de kennis over die zorg, liggen op het grensvlak van de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg.

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg
Vanuit zorginstelling Nieuw Unicum wordt door het formaliseren van al bestaande samenwerkingsrelaties een netwerk opgezet gericht op mensen met progressieve MS in de langdurige zorg. Het netwerk focust op de kennis op het gebied van de zorg en behandeling van de gevolgen van progressieve MS. Het doel is de kennis te bundelen, borgen, verspreiden en toe te passen, opdat de kwaliteit van leven en (langdurige) zorg voor deze doelgroep verbeterd wordt.

Vervolg
De netwerken hebben voor 2020 een plan van aanpak geschreven voor de verdere op- en uitbouw van de kennisnetwerken. ZonMw gaat dit jaar ook voor- en najaarsoverleggen met en voor de kennisnetwerken organiseren. Eind dit jaar dienen de kennisnetwerken een meerjarenplan in. In 2021 vinden de eerste site visits plaats.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de kennisnetwerken? Houdt u dan de programmapagina in de gaten of abonneert uzelf op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Voor meer informatie over de kennisnetwerken kunt u ook terecht op hun gezamenlijke website: www.netwerq.nu