Week van de Wet zorg en dwang start 28 september

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, niet aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, hun naasten en voor cliëntenraden?

Tijdens de Week van de Wet zorg en dwang van 28 september tot 3 oktober organiseert het ministerie van VWS samen met experts in het hele land meer dan 145 workshops, activiteiten, trainingen en webinars over deze nieuwe wet.

Door de activiteiten wordt de rol van de zorgaanbieder en de positie van de cliënt op een laagdrempelig manier verduidelijkt. Alle activiteiten  zijn te vinden op deze website.  Ze zijn bedoeld voor cliënten, hun naasten en cliëntenraden.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
De Wet zorg en dwang is bedoeld om positie van cliënten te versterken en te beschermen. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd speelt hierbij een belangrijke rol. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en ondersteunt cliënten wanneer zij vragen of klachten hebben over onvrijwillige zorg. Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen hier gratis gebruik van maken.

In de Week van de zorg en dwang spelen cliënten en cliëntenraden het spel ‘de Wensweg’. Zo leren ze waarvoor ze een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd) kunnen inschakelen, en hoe deze hen ondersteunt. Daarnaast zijn gratis placemats te bestellen waarin via tekeningen de rol van een CVP Wzd wordt uitgebeeld.

Meer informatie
Vier organisaties bieden cliëntenvertrouwenspersonen aan: Zorgstem, LSR, Quasir, en Zorgbelang. De ondersteuning is verdeeld per regio. Alle organisaties geven desgewenst  presentaties  aan cliënten, mantelzorgers, naasten en vertegenwoordigers van cliënten. Ook ná deze Week van de Wzd.  Ze vertellen in welke situaties er sprake is van onvrijwillige zorg, hoe cliëntenvertrouwenspersonen Wzd cliënten ondersteunen en wat ze zoal voor hen en hun naasten kunnen betekenen.

Contact met een CVP Wzd?

·        Zorgstem: tel. 088-6781000, www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl  
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

·        LSR: tel. 088-2015920, www.hetlsr.nl     
Zeeland, Zuid-Hollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam, Twente en Zwolle

·        Quasir: tel. 085-4874012, www.quasir.nl
Groningen, Friesland, Drenthe

·        Zorgbelang: tel. 088-9294099, www.adviespuntzorgbelang.nl

Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel, Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant, Zuid-Oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg